ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1340/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1341/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
คำสั่ง สพฐ.ที่ 1342/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ส่วนกลาง)
การกำหนดรหัสครุภัณฑ์ด้วยระบบ FSN (Federal Stock Number)
การคำนวณค่าเสื่อมราคา
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ)0408.4/ว129 ลงวันที่ 20 ต.ค. 49 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว48 ลงวันที่ 13 ก.ย. 49 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
 
วิธีการติดตั้ง Appserp
คู่มือการใช้งาน phpMyAdmin