คู่มือการใช้โปรแกรมระบบ E-Money
ลำดับที่ รายการ เต็มรูปแบบ แบบย่อ
ข้อ 1  คู่มือการตัดยอดเงิน30%
1 คู่มือการตัดยอดเงิน30% ดาวน์โหลด
ข้อ 2  คู่มือการจัดทำข้อมูลจ่ายตรง
1 คู่มือการจัดทำข้อมูลจ่ายตรง ดาวน์โหลด
ข้อ 3  คู่มือการเตรียมการจ่ายตรง
1 ส่วนที่ 1 การเตรียมข้อมูลจ่ายตรง ดาวน์โหลด
2 ส่วนที่ 2 รหัสธนาคารประเทศไทย ดาวน์โหลด
3 ส่วนที่ 3 การโหลดข้อมูล กบข.เข้าระบบ ดาวน์โหลด
4 ส่วนที่ 4 การโหลดข้อมูล กสจ.เข้าระบบ ดาวน์โหลด
5 ส่วนที่ 5 การโหลดข้อมูลรหัสธนาคารเข้าระบบ ดาวน์โหลด
6 ส่วนที่ 6 การโหลดข้อมูลเลขสมาชิกสหกรณ์เข้าระบบ ดาวน์โหลด
7 ส่วนที่ 7 การบันทึกข้อมูลส่วนลดหย่อนภาษี(ล.ย.01) ดาวน์โหลด
8 ส่วนที่ 8 การเซ็ทรูปแบบวันที่(กรณี กบข.กสจ.ไม่ผ่าน) ดาวน์โหลด
ข้อ 4  คู่มือการเลื่อนขั้น
1 การเตรียมข้อมูลก่อนทำการเลื่อนขั้น ดาวน์โหลด
2 การเตรียมข้อมูล เอ็กเซล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Set_Sala ดาวน์โหลด ไม่ต้องทำ
4 การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-Money ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5 การพิมพ์แบบ 4109 และตรวจสอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6 การคำนวณเงินเพิ่มค่าครองชีพ ดาวน์โหลด
7 การคำนวณเงิน กบข.-กสจ. ดาวน์โหลด
8 การเตรียมข้อมูลเพื่ออัพเดทข้อมูลบนเว็บ กบข. ดาวน์โหลด
ข้อ 5  การนำเข้าข้อมูลภาษีจ่ายตรง
1 การติดตั้งไดร์เวอร์ฐานข้อมูล ดาวน์โหลด
2 การติดตั้งโปรแกรมแปลงไฟล์PDFtoTEXT ดาวน์โหลด
3 การแปลงไฟล์ PDF เป็น TEXT ดาวน์โหลด
4 การนำข้อมูลภาษีเข้าระบบ E-Money ดาวน์โหลด
5 การอนุญาตให้ดาวโหลดใบรับรองภาษี ดาวน์โหลด
ข้อ ุ6  การติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้น
1 คู่มือการใช้งานระบบ E-Money ดาวน์โหลด